Wood be Hero Skateshop » Santa Cruz Flame Dot Micro Blue Complete Skateboard

Santa Cruz Flame Dot Micro Blue Complete Skateboard

€114.95

Santa Cruz Flame Dot Micro Blue Complete Skateboard

€114.95

Santa Cruz Skateboards

Flame Dot Micro Blue
Complete Skateboard

Size: 7.5"