Algemene voorwaarden Wood be Hero - Skateshop

Inhoudsopgave

Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit
Artikel  3 - Toepasselijkheid
Artikel  4 - Het aanbod
Artikel  5 - De overeenkomst
Artikel  6 - Herroepingsrecht
Artikel  7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel  8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Any questions?

Contact us and we will get back to you as soon as possible.

That's usually the same day ;)

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke afnemers;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding;
 3. Zakelijke afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/zakelijke afnemer of Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke afnemers;
 8. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 9. Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten/zakelijke afnemers aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/zakelijke afnemer en Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding.

Artikel 2 - Identiteit van Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding

Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding
De Kempenaerstraat 97
2341 GK Oegstgeest
06 19 81 20 51

info@woodbehero.nl
info@superorangeskateboarding.nl

KvK-nummer: 68200730
BTW-identificatienummer: NL243553109B02
NL47 INGB 0007 6348 20

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding en consument/zakelijke afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/zakelijke afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Wood be Hero Skateshop zijn in te zien en zijn op verzoek van de consument/zakelijke afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/zakelijke afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/zakelijke afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/zakelijke afnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding zijn gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/zakelijke afnemer mogelijk te maken. Als Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/zakelijke afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/zakelijke afnemer te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument/zakelijke afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding zich hebben onderworpen en de wijze waarop de consument/zakelijke afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/zakelijke afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/zakelijke afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding is bevestigd, kan de consument/zakelijke afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/zakelijke afnemer elektronisch kan betalen, zal Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding kunnen zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/zakelijke afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wood be Hero Skateshop en/of Super Orange Skateboarding zal bij het product of dienst aan de consument/zakelijke afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding waar de consument/zakelijke afnemer met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding deze gegevens al aan de consument/zakelijke afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding retourneren, conform de door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument/zakelijke afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/zakelijke afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding zijn echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/zakelijke afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument/zakelijke afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/zakelijke afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument/zakelijke afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/zakelijke afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/zakelijke afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument/zakelijke afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument/zakelijke afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument/zakelijke afnemer geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding het bedrag dat de consument/zakelijke afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding tot het moment van bezorging aan de consument/zakelijke afnemer of een vooraf aangewezen en aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument/zakelijke afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument/zakelijke afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument/zakelijke afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument/zakelijke afnemer deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/zakelijke afnemer te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/zakelijke afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/zakelijke afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument/zakelijke afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument/zakelijke afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument/zakelijke afnemer heeft Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/zakelijke afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Wood be Hero Skateshop en Super Orange Skateboarding beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding, nadat de consument/zakelijke afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/zakelijke afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument/zakelijke afnemer zich allereerst te wenden tot Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument/zakelijke afnemer zich te wenden Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com). De uitspraak hiervan is bindend en zowel Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding als consument/zakelijke afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument/zakelijke afnemer betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding niet op, tenzij Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding, zal Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Wood be Hero Skateshop of Super Orange Skateboarding en de consument/zakelijke afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument/zakelijke afnemer woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/zakelijke afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/zakelijke afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.