Algemene voorwaarden - activiteiten

Wij zijn erg blij dat je een activiteit bij ons aanschaft. Wij zullen er dan ook alles aan doen om onze overeenkomst zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Om er zeker van te zijn dat er geen misverstanden in onze overeenkomst ontstaan, vragen wij je om onze algemene voorwaarden goed door te lezen en ermee akkoord te gaan. Voor vragen of andere zaken kun je altijd contact met ons opnemen.

Door het registreren op onze website, het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier, het dan wel schriftelijk dan wel mondeling bevestigen van een offerte en/of het aanschaffen van een van onze activiteiten, ga je een overeenkomst aan met Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop.

Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:


Any questions?

Contact us and we will get back to you as soon as possible.

That's usually the same day ;)

Artikel 1. Inschrijving/bevestiging en opzegging/annulering

 1. De aankoop van een activiteit dan wel de inschrijving/bevestiging geschiedt voor de periode waarin de activiteit plaatsvindt. Door aankoop, inschrijving/bevestiging wordt u verplicht het volledige inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit te voldoen.
 2. Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk 1 week vóór aanvang van de betreffende activiteit te geschieden. Tenzij anders wordt aangegeven bij de aankoop of op het inschrijfformulier van de desbetreffende activiteit. In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Als opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop het recht het inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.
 3. Wanneer een deelnemer na aanvang van een activiteit instroomt, kan in sommige gevallen het inschrijfgeld worden bepaald in verhouding tot het aantal resterende dagen van de activiteit. Een en ander steeds ter beoordeling van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop.
 4. In principe gaat de buiten skateboardles altijd door, behalve als het regent.
 5. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleider(s), of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen.
 6. Slaagt Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop er niet in een vervangende activiteiten (die uitgevallen is vanwege ziekte) aan te bieden dan kunt u schriftelijk restitutie van het inschrijfgeld aanvragen voor de niet genoten activiteit.
 7. Mocht de deelnemer 1 of meerdere lessen missen, dan kan de deelnemer geen aanspraak maken op restitutie voor die gemiste les(sen). Ook kan er geen aanspraak gemaakt worden op een vervangende les. Uitzondering hierop is als er sprake is van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij een doktersverklaring kan worden overhandigd.
 8. In geval van tussentijdse beëindiging is het inschrijfgeld van de volledige activiteit verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij een doktersverklaring aan Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop wordt verstrekt, kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop. Verzoeken om restitutie dienen schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop.
 9. In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor alle deelnemers.
 10. Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop behoudt zich het recht een activiteit te annuleren als sprake is van te weinig deelnemers. Per activiteit zal aangegeven worden wat het minimum aantal deelnemers is van de desbetreffende activiteit. Voor de reguliere lessen van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop geldt een minimum van 5 deelnemers per groep. Voor de Skateboardbus van Wood be Hero geldt eveneens een minimum van 5 deelnemers.
 11. Annuleren en het vroegtijdig verlaten van de deelname aan de Skateboardbus van Wood be Hero: Zodra je een ticket voor de bus hebt aangeschaft in de webshop en het is bevestigd door een Wood be Hero/Super Orange Skateboarding dan ben je verzekerd van een plek in de bus, mits genoeg deelnemers.
 12. Wij gaan er dan van uit dat jij of jouw kind zal deelnemen en houden hier rekening mee in onze planning.
 13. Mocht jij, hij of zij onverwachts toch niet kunnen meegaan met de bus laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.
 14. Bij annuleringen 2 weken voor het rijden van de desbetreffende skateboardbus waarvoor is ingeschreven, kun je aanspraak maken op terugstorting van driekwart van het inschrijfgeld.
 15. Bij annuleringen 1 week voor de desbetreffende bus waarvoor is ingeschreven, heb je recht op teruggave van de helft van het inschrijvingsgeld.
 16. Vanaf 6 tot 1 dag(en) voor aanvang van het desbetreffende skateboardbustrip waarvoor is ingeschreven kun je helaas geen aanspraak meer maken op teruggave van het inschrijfgeld.
 17. Als Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop besluit een activiteit te annuleren vanwege te weinig deelnemers zal Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop het reeds betaalde inschrijfgeld voor de geannuleerde activiteit terugstorten.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. In de meeste gevallen vindt betaling plaats via de webshop van Wood be Hero.
 2. In andere gevallen dient betaling te worden voldaan op rekening: NL47 INGB 0007 6348 20 ten name van Super Orange Skateboarding. Of u betaalt met pin, cash of via een tikkie voor aanvang van de desbetreffende activiteit. De betaling dient voordat de activiteit plaatst vindt, volledig te zijn voldaan. 
 3. Betaling in termijnen is mogelijk afhankelijk van de activiteit. U kunt hierover contact met ons opnemen. Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop zal elke aanvraag individueel beoordelen.
 4. Indien het inschrijfgeld niet op de uiterlijke betaaldatum van de desbetreffende activiteit voldaan is, zal Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop de deelnemer automatisch uitschrijven. Indien een betaaltermijn, zoals beschreven op een factuur overschreden wordt, zal Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop hierover een herinnering sturen. Als betaling uitblijft zal Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop gerechtelijke stappen ondernemen waaraan extra kosten verbonden zijn.
 5. Als wordt aangegeven dat de deelnemer meerdere lessen zal missen dan 1, dan zal Wood be Hero adviseren deel te nemen aan een andere serie lessen. Mocht de deelnemer tóch mee willen doen met de serie van eigen keuze, dan zal er geen verrekening plaatsvinden.  
 6. Mocht een les opnieuw moeten worden ingepland vanwege regen, dan zal Wood be Hero de deelnemer(s) maximaal 2 nieuwe data voorstellen. Als de deelnemer beide mogelijkheden niet kan, dan zal geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert. Evenmin is Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.
 2. Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop en of haar begeleiders.
 3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop is de aansprakelijkheid van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop of haar begeleiders.
 4. Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 4. Risicoacceptatie 

 1. De deelnemer/aanvrager is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
 2. De deelnemer(s)/aanvrager(s) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Iedere deelnemer/aanvrager dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. In geval van diefstal dient de deelnemer zelf aangifte te doen.

Artikel 6. Het dragen van beschermende kleding

Het uitoefenen van skateboarden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen, bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat sommigen skateboarders er voor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Zij voelen zich er eerder door belemmerd dan beschermd. Om aan zowel de veiligheid als de cultuur tegemoet te komen, hanteert Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop daarom de volgende regel:

 • Het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie-, elleboog- en polsbeschermers en een helm, tijdens het bijwonen van een begeleide activiteit van Super Orange Skateboarding/Wood be Hero Skateshop is altijd verplicht.